Skip to content

Säännöt

OULUN RESERVILÄISET ry:n

SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Oulu.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Oulun kaupungin ja lähikuntien alue.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon RN:68126 (jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi) ja Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:hyn (jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi).

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tehtävänä on:

– toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

– kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella

– ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista

maanpuolustuskoulutustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi

– järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maan-puolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteut-tamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi voi päästä täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistykseen voi päästä kannatusjäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus sellaiseksi hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkeintaan puolet (1/2) hallituksen vahvuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi hallitus päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

8 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja toimintavuodeksi ja jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan. Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

Kokoukset

11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana ja syyskokous viimeistään lokakuun 15. päivänä.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

13 §

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse, sähköpostilla yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä taikka yhdistyksen nettisivuilla. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii henkilövalintojen ollessa kyseessä, toimitetaan vaali suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja

pöytäkirjantarkastajat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.

5. Esitetään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

16 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja

pöytäkirjantarkastajat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.

6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä. Mikäli yhdistykselle on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

11. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.

12. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.

13. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus tai toiminnantarkastus

17 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on helmikuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tarkastusta varten on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava liiton hallituksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkaminen

20 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

21 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle.

22 §

Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät.